Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY DKO 2004

19. 3. 2004

Stanovy Debatního klubu Olomouc

 

Preambule

Debatní klub Olomouc (dále Debatní klub) je dobrovolné zájmové nepolitické sdružení dětí a mládeže debatujících podle programu KPDP (Karl Popper´s Debate Program), rozhodčích a trenérů účastnících se programu KPDP.

 

 

 

I.

Název sdružení

Debatní klub Olomouc.

 

 

II.

Sídlo

 

Gymnázium v Olomouci - Hejčíně, Tomkova 45, 779 00 Olomouc.

 

 

III.

Poslání sdružení

 

1. Umožnit středoškolským studentům, aby debatou  získali:

 

a) lepší komunikační schopnosti v českém i anglickém jazyce,

b) přehled o aktuálních světových otázkách a kontroverzních tématech,

c) příležitost vyjádřit vlastní názor na tyto problémy,

d) znalost metod, jak prosadit asertivně svůj názor,

e) kontakt s názory ostatních lidí, učení se kompromisům,

f) příležitost pro rozvoj kritického myšlení.

 

 

IV.

Cíle sdružení

1. Organizovat celostátní a mezinárodní debatní turnaje

 

2. Vytvořit v Olomouci stabilní debatní klub, který by se účastnil programu KPDP, který pořádá Asociace debatních klubů (ADK).

 

3. Umožnit mladým lidem na středoškolské úrovni vyzkoušet si nejrůznější styly řízené debaty (KPDP, britský parlamentní styl, apod.).

 

4. Předávat debatní zkušenosti dalším olomouckým školám.

 

 

V.

Doba trvání sdružení

Debatní klub se zakládá na dobu neurčitou.

 

 

VI.

Vznik a zánik členství

 

1. Členem Debatního klubu se může stát student nebo pedagog účastnící se programu KPDP.

 

2. Členem Debatního klubu se dále může stát každá fyzická osoba, která má zájem prosazovat myšlenky a cíle Debatního klubu, na základě písemné přihlášky zaslané na adresu sídla Debatního klubu.

 

3. Členství ve sdružení vzniká dnem doručení přihlášky do sídla Debatního klubu.

 

 

4. Členství v Debatním klubu zaniká:

 

a) zánikem Debatního klubu,

b) ke dni doručení písemného oznámení Radě Debatního klubu o vystoupení člena,

c) zrušením členství na základě rozhodnutí 2/3 většiny Rady Debatního klubu,

d) smrtí člena.

 

 

VII.

Práva a povinnosti členů

 

1. Práva člena Debatního klubu

 

a) účastnit se Valné hromady členů Debatního klubu,

b) podávat návrhy Radě Debatního klubu a žádat jejich projednání,

c) být informován o činnosti Rady a celého Debatního klubu, včetně hospodaření.

 

2. Povinnosti člena Debatního klubu:

 

a) dodržovat stanovy Debatního klubu,

b) respektovat usnesení Rady Debatního klubu a Valné hromady,

c) platit včas schválené členské příspěvky, jejichž výše bude určena na zasedání Valné hromady.

 

 

VIII.

Organizační struktura a orgány Debatního klubu

 

1. Valná hromada Debatního klubu Olomouc

 

a) je nejvyšším orgánem Debatního klubu a schází se podle potřeby, minimálně jedenkrát za rok,

b) přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů,

c) je usnášení schopná, je-li přítomna 1/4 z celkového počtu členů,

d) projednává a schvaluje výroční zprávu za uplynulé období a rozpočet Debatního klubu,

c) volí zástupce do Rady Debatního klubu,

d) schvaluje výši členských příspěvků,

e) schvaluje změnu stanov,

f) rozhoduje o zániku Debatního klubu,

 

2. Rada Debatního klubu Olomouc

 

a) je výkonným a řídícím orgánem,

b) má 3 členy,

c) v čele stojí předseda, kterého volí Rada Debatního klubu na dobu jednoho roku,

d) předseda řídí činnost Debatního klubu a je jejím statutárním zástupcem,

e) předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena Rady Debatního klubu,

f) usnesení Rady Debatního klubu se přijímá většinou hlasů přítomných členů,

g) Radu Debatního klubu svolává předseda nebo jiný pověřený člen rady nejméně dvakrát ročně,

h) Rada Debatního klubu může přijmout usnesením svůj jednací řád, který podrobněji upraví práva a povinnosti členů, Rady Debatního klubu, a který nesmí být v rozporu s těmito stanovami. Ustavení jednacího řádu, které je v rozporu s těmito stanovami je neplatné.

 

 

IX.

Zásady hospodaření

 

1. Hospodaření Debatního klubu se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

2. Prostředky na svoji činnost získává Debatní klub:

a) z členských příspěvků, jejichž výši navrhuje Rada Debatního klubu,

b) z darů, dotací a odkazů,

c) z příjmů z vlastní činnosti.

 

X.

Zánik sdružení

 

1. Debatní klub zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň 2/3 většina řádných účastníků Valné hromady Debatního klubu.

 

2. Pro případ likvidace Debatního klubu se na stejné Valné hromadě ustaví likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku organizace.

 

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 

1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy

 

2. Tyto stanovy byly přijaty zástupci debatérů, rozhodčích a trenérů programu KPDP na ustavující schůzi  Debatního klubu Olomouc v Olomouci dne    ______________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmocněnec pro jednání jménem debatního klubu Olomouc:

 

Jan Libíček

851215/6147

Švermova 1 Olomouc  77200

V Olomouci dne 10.2.2004

 

 

 

 

Další zakládající členové:

 

Richard Gracla

860101/5786

Na letné 29 Olomouc  77200

V Olomouci dne 10.2.2004

 

 

 

 

 

 

Matěj Pilát

860108/5768

Máchova 19 Olomouc  779

V Olomouci dne 10.2.2004