Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁVRH NOVÝCH STANOV SDRUŽENÍ DEBATNÍ KLUB OLOMOUC O.S.

29. 9. 2008

STANOVY občanského sdružení

Debatní klub Olomouc, o.s.

 

 

 

 

 

Obsah:

Článek 1: Úvodní ustanovení

Článek 2: Právní postavení sdružení

Článek 3: Cíle činnosti sdružení

Článek 4: Členství

Článek 5: Práva a povinnosti členů sdružení

Článek 6: Orgány sdružení

Článek 7: Valná hromada

Článek 8: Představenstvo a prezident

Článek 9: Trenérský tým

Článek 10: Jednání jménem sdružení

Článek 11: Zásady hospodaření

Článek 12: Zánik sdružení

Článek 13: Závěrečná ustanovení

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.1

Název občanského sdružení:

Debatní klub Olomouc, o.s.

(dále také ,,sdružení“)

1.2

Sdružení sídlí na adrese:

Gymnázium, Olomouc-Hejčín

Tomkova 45

Olompouc-Hejčín

779 00

 

Článek 2

Právní postavení sdružení

 

2.1

Debatní klub Olomouc, občanské sdružení je dobrovolným sdružením osob provozujících vzdělávací činnost s cílem napomáhat rozvoji duchovních hodnot, humanitních cílů, rozvoji vzdělání a kultury v České republice. Sdružení napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, které naplňuje v rovině výchovné, vzdělávací a společenské.

 

 

 

2.2

Sdružení je (podle § 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

 

2.3

Sdružení je právnickou osobou, registrovanou ministerstvem vnitra ČR.

2.4

Sdružení sdružuje členy na základě společného zájmu o naplnění cílů sdružení.

 

Článek 3

Cíle činnosti sdružení

 

3.1

·        Organizovat debatní činnost v rámci zapojení se do debatních programů a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.

·        Napomáhat sebevzdělávání v oblasti rozvoje klíčových kompetencí.

·        Napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.  v obci, zejména formou veřejně prospěšných akcí, organizační a osvětovou činností.

·        Rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a mezilidské vztahy.

·        Nabídnout aktivní využití volného času a tím pomáhat v boji proti šíření sociálně patogenních jevů v řadách mládeže.

·        Podporovat rozvoj mravních, sociálních a intelektuálních schopností mládeže.

3.2

Sdružení dosahuje těchto cílů v rovině výchovné a vzdělávací zejména u žáků a studentů základních a středních škol. V oblasti vzdělávací sdružení napomáhá zábavnou a soutěživou formou osvojování a prohlubovaní znalostí účastníků programů sdružení a zároveň je učí efektivní argumentaci a kultivovanému projevu. V oblasti společenské, sdružení napomáhá navazování nových přátelství mezi členy sdružení a účastníky jeho programů, rozvíjení sociální inteligence a pozitivních mezilidských vztahů. Sdružení věnuje zvláštní pozornost sociálně znevýhodněné mládeži.

3.3

Sdružení není založeno za účelem podnikání.

 

 

Článek4

Členstvi

 

4.1

Sdružení sdružuje:

a)       mládež ze základních a středních škol

b)      vysokoškolské studenty

c)       další fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení

4.2

Členství ve sdružení vzniká:

a)      vyslovením písemného souhlasu (tj. vyplněním přihlášky na příslušný školní rok) se stanovami a cíli sdružení.

b)      vydáním členského průkazu.

c)      Jeli člen mladší 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.

4.2.1

a)      Registrační průkaz vystavuje prezident nebo pokladník sdružení.

4.3

Členství zaniká:

a)      Vystoupením člena písemným oznámením prezidentu sdružení

b)      Úmrtím člena

c)      Vyloučením

d)      Zánikem sdružení

4.4

Důvody pro vyloučení člena ze sdružení:

a)      Závažné porušení stanov sdružení

b)      Závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce ve sdružení

4.5

Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen sdružení s odůvodněním, o které svůj návrh opírá. 4len jehož se vyloučení týká musí být se skutečností seznámen nejméně 7 dní dopředu, před jednáním představenstva. Člen má právo hájit se a požadovat vysvětlení navrhovatele.

4.6

O vyloučení rozhoduje představenstvo. Rozhodnutí je udělováno písemně. Lze se proti němu odvolat na nejbližší valné hromadě. Rozhodnutí valné hromady má konečnou platnost. Člen musí být na tato jednání přizván.

4.7

Člen, jehož členství zaniklo dle ustanovení článku 4.3, splní-li předpoklady pro zánik členství.

 

 

 

Článek 5

Práva a povinnosti členů sdružení

 

5.1

Člen sdružení má tyto základní práva

a)      Účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností debatních soutěží, jak v rámci sdružení, tak v rámci Asociace debatních klubů (dále jen ADK) jako celku a to za podmínek stanov sdružení a v případě účasti v soutěžích ADK, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly sdružením závazně přijaty

b)      Účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají

c)      Uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to přímo v orgánech sdružení

d)      Volit členy orgánů sdružení

e)      Být volen po dosažení 18-ti let věku do orgánů sdružení

f)        Být informován o činnosti sdružení a účastnit se jednání orgánů sdružení

5.2

Povinnosti člena sdružení jsou:

a)      Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy a dokumenty přijaté sdružením

b)      Plnit usnesení orgánů sdružení

c)      Podílet se na plnění cílů sdružení

d)      Řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen

e)      Platit členské příspěvky jsou-li stanoveny a to v řádném termínu

f)        Šetřit a chránit majetek sdružení

g)      Usilovat o dobré jméno sdružení

5.3

Práva a povinnosti jsou platná jen pro členy jako takové, nepřevádí se na osoby jiné.

 

Článek 6

Orgány sdružení

 

6.1

Orgány sdružení jsou:

a)      Valná hromada

b)      Představenstvo v čele s prezidentem

c)      Trenérský tým (dále jen TT)

6.2

K plnění jednotlivých úkolů a cílů může představenstvo sdružení ustanovit další orgány sdružení (koordinátory soutěží apod.) Při ustavení těchto orgánů musí představenstvo písemně stanovit náplň činnosti orgánu, jeho pravomoci a určit způsob výběru jeho členů. Tento dokument musí být schválen prezidentem sdružení.

 

Článek 7

Valná hromada

 

7.1

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

7.2

Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. A každý má stejné hlasovací právo, to je jeden hlas. Při nerozhodne situaci, hlas prezidenta rozhoduje.

7.3

Valnou hromadu svolává představenstvo dle potřeby. Nejméně však jednou do roka a to na začátku školního roku.

7.4

Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna polovina členů sdružení, popřípadě prezident.

V případě jednání o vyloučení člena svolává představenstvo valnou hromadu též.

7.4.1

Valná hromada musí být svolána nejpozději do 1 měsíce od doručení podnětu.

7.5

Valná hromada zejména:

a)      Rozhoduje o změnách stanov sdružení

b)      Rozhoduje o názvu, sídle a symbolech sdružení

c)      Volí a odvolává členy představenstva

d)      Volí a odvolává prezidenta sdružení

e)      Stanoví hlavní směry činnosti sdružení pro příští období

f)        Rozhoduje o rozpuštění sdružení

7.6

Valná hromada se svolává písemnými pozvánkami zaslanými členům sdružení na jejich e-mailové adresy a to nejméně 15 dní předem. Mimořádnou valnou hromadu lze svolat i týden před termínem konání, hrozí-li nebezpečí z prodlení.

7.7

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

a)      Název, sídlo, IČO

b)      Místo, datum a hodinu konání valné hromady

c)      Oznámení zda se svolána řádná nebo mimořádná valná hromada

d)      Program jednání valné hromady

7.8

Jeli předmětem jednání valné hromady změna stanov, projednání plánu nebo výroční zprávy, musí být podkladové materiály zaslány členům spolu s pozvánkou.

7.9

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů sdružení se dostavit.

7.10

Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum konání na pozdější dobu. Oznámení o změně musí být učiněno nejpozději 3 dny před zahájením konání a to stejným způsobem jakým byla svolána. Mimořádnou valnou hromadu lze odvolat nebo odložit na dobu pozdější pouze na požádání iniciátorů.

7.11

Účastníci valné hromady se zapisují do listiny přítomných. Valné hromady se mohou zúčastnit i další přizvaní hosté bez hlasovacího práva.

7.12

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných s hlasovacím právem. Výjimkou je rozhodnutí o rozpuštění sdružení, ke kterému je nutný souhlas dvě třetiny všech členů sdružení.

7.13

Není-li 15 minut po pozvánce stanoveném termínu zahájení valné hromady přítomna nadpoloviční většina členů sdružení, je valná hromada usnášeníschopná nadpoloviční většinou ale to jen v případě, že jsou přítomni všichni členové představenstva a prezident sdružení. Další výjimka je rozhodování o rozpuštění sdružení, k němuž je vždy nutný souhlas dvou třetin všech členů sdružení.

7.14

Valná hromada rozhoduje tajným hlasováním v případě volby orgánů sdružení. Valná hromada může rozhodnout o tajném hlasování i v jiných případech.

7.15

Usnášení schopnost valné hromady zjišťuje před zahájením valné hromady pověřený člen představenstva na základě listiny přítomných členů sdružení.

7.16

O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň:

a)      Název, sídlo a IČ

b)      Místo a dobu konání valné hromady

c)      Jméno a příjmení předsedajícího

d)      Popis projednávání jednotlivých bodů valné hromady

e)      Rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování

f)        Obsah protestu účastníka valné hromady, jestliže o to protestující požádá

7.17

K zápisu se přiloží návrhy předložené valné hromadě k projednání a také aspoň kopie listiny přítomných.

7.18

Předsedajícím VH určený zapisovatel zabezpečuje vyhotovení zápisu o průběhu valné hromady do 14-ti od jejího ukončení. Zápis podepisuje předsedající a prezident sdružení.

7.19

Zápisy o průběhu valné hromady se uchovávají v archivu sdružení po celou dobu jeho existence. Do těchto zápisů o průběhu valné hromady je každý člen sdružení se svolením prezidenta nahlížet a činit si z něj opisy a výpisy.

 

Článek 8

Představenstvo a prezident

 

8.1

Představenstvo je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

8.2

Představenstvo má 3 členy. Jedním z členů představenstva je vždy prezident, volený přímo valnou hromadou, který představenstvu předsedá a jedná za sdružení. Dva zbývající členové mají funkci tajemníka a pokladníka a mohou také jednat za sdružení. O přidělení funkcí představenstvu rozhoduje prezident sdružení.

8.3

Funkční období členů představenstva je 3 roky. Funkční období prezidenta jsou 2 roky. Opakovaná volba do těchto funkcí je možná.

8.4

Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

8.5

Členství v předsednictvu zaniká:

a)      Písemným odstoupením člena doručeným vlastnoručně prezidentovi sdružení

b)      Písemným odstoupením prezidenta doručeným jednomu z členů představenstva

c)      Úmrtím člena

d)      Odvoláním valnou hromadou

e)      Uplynutím funkčního období člena

f)        Zánikem členství ve sdružení

8.6

Zanikne-li členství v představenstvu v průběhu volebního období je svolána představenstvem mimořádná valná hromada.

8.7

Prezident stojí v čele představenstva. Z výkonu své funkce je odpovědný valné hromadě. Prezidenta v jeho nepřítomnosti zastupuje pověřený člen představenstva. Prezident jmenuje a odvolává členy TT. Prezident je společně s pokladníkem pověřen správou majetku sdružení a má společně s pokladníkem dispoziční práva k bankovním účtům sdružení. Prezident je oprávněn vydávat vnitřní předpisy sdružení.

8.8

Odstoupí-li prezident z funkce před skončením svého funkčního období nebo jeho členství zanikne (viz bod 8.5 písmena b),c),d) a f)), je představenstvo povinno svolat mimořádnou valnou hromadu za účelem volby nového prezidenta sdružení. Do té doby vykonává člen představenstva, jež je ve funkci pokladníka zároveň funkci prezidenta. Nemůže-li ji vykonávat tento člen představenstva, nastupuje do této funkce tajemník.

8.9

Představenstvo zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

 

8.10

Představenstvo zejména:

a)      Koordinuje činnost sdružení

b)      Svolává valnou hromadu

c)      Schvaluje roční účetní uzávěrky

d)      Schvaluje vnitřní předpisy sdružení

e)      Vydává výroční zprávu sdružení

f)        Rozhoduje o zřízení dalších orgánů sdružení (koordinátorské týmy...)

g)      Rozhoduje o výši případných členských příspěvků

8.11

Představenstvo je usnášení schopno jen jsou-li přítomni všichni tři členové. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou.

 

Článek 9

Trenérský tým

 

9.1

TT připravuje členy sdružení na soutěže pořádané ADK, sdružením samotným nebo jinou organizací.

9.2

TT vytváří pravidla a soutěžní dokumenty

pro soutěže pořádané sdružením a musí být schválený představenstvem.

9.3

TT nepořádá žádné soutěže, soutěže jsou pořádány představenstvem, nebo osobami pověřenými představenstvem či prezidentem sdružení, jimiž se mohou stát i členové TT.

9.4

Členy TT jmenuje a odvolává prezident sdružení. Funkční období člena TT kopíruje funkční období prezidenta sdružení, jímž byl jmenován do funkce.

9.5

Členem TT muže být pouze člen sdružení.

9.6

TT se řídí vlastními interními předpisy, které nejsou nějak v rozporu se stanovami nebo cíly sdružení.

9.7

Členové TT nemají právo jednat za sdružení. Jednání ve jménu sdružení je možné pouze s písemným souhlasem prezidenta.

 

Článek 10

Jednání jménem sdružení

 

 

10.1

Jménem sdružení jedná navenek prezident sdružení a členové představenstva ve věcech běžných samostatně.

10.2

Ve věcech s majetkovým závazkem sdružení nad 20 000 Kč jednají prezident a člen představenstva, jež je ve funkci pokladníka společně.

10.3

Podepisování se jménem sdružení se děje tak, že podepisující připojí k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení či otisku razítka sdružení svůj podpis.

10.4

Při jednání jménem sdružení se prezident nebo členové představenstva prokazují osvědčením o volbě do příslušné pozice ve sdružení. Toto potvrzení je vystaveno po zvolení člena do příslušné pozice na příslušné valné hromadě sdružení a je podepsáno členy volební komise a předsedajícím valné hromady, na které byl člen do dané funkce zvolen. Toto osvědčení v případě funkce prezidenta a pokladníka slouží rovněž jako doklad pro změnu dispozičních oprávnění k účtům sdružení v případě zvolení nového prezidenta či pokladníka.

 

Článek 11

Zásady hospodaření

 

11.1

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

11.2

Zdroji majetku jsou zejména:

a)      Příspěvky a dotace od ADK

b)      Příspěvky z veřejných rozpočtů (Státní příspěvky, dotace od EU...)

c)      Výnosy majetku sdružení

d)      Dary a příspěvky právnických a fyzických osob

e)      Příjem z vlastní činnosti (turnaje, …)

11.3

Zisk sdružení je používán k rozvoji aktivit sdružení nebo na správu sdružení. O jeho využití rozhoduje představenstvo sdružení.

11.4

Majetek sdružení je ve vlastnictví sdružení jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje představenstvo sdružení. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje představenstvo.

11.5

Je dávána přednost investicím do kolektivních aktivit sdružení před aktivitami jednotlivců, to je hlavně debatním turnajům pořádaných ADK.

11.6

O investicích do aktivit jednotlivců, jako například působení v národní reprezentaci, rozhoduje představenstvo sdružení. Kladná odpověď představenstva není podmínkou.

11.7

Proti rozhodnutí z bodu 11.6 se dá odvolat pouze svoláním mimořádné valné hromady a to musí požádat minimálně polovina členů sdružení.

11.8

Případný vstup do akciové společnosti, společného podniku apod. projednává valná hromada sdružení.

11.9

Sdružení vydává každoročně výroční zprávu o činnosti a hospodaření sdružení, která obsahuje zejména:

a)      Přehled činnosti sdružení v příslušném kalendářním roce

b)      Údaje o počtu a skladbě členů sdružení

c)      Změny ve složení orgánů, k nímž došlo v průběhu roku

d)      Roční účetní uzávěrku a zhodnocení údajů v nich uvedených

e)      Stav a pohyb majetku a závazků sdružení

11.10

Do výroční zprávy může kdokoliv nahlížet a činit si z ní výpisy.

11.11

Finanční příjmy sdružení přesahující výši 1000,-Kč (včetně), musí projít přes transparentní účet sdružení.

 

Článek 12

Zánik sdružení

 

12.1

Sdružení zaniká z důvodů stanovených zákonem

12.2

O dobrovolném rozpuštění rozhoduje valná hromada.

12.3

Majetkové vypořádání sdružení se při jeho zániku řídí rozhodnutím valné hromady. Likvidátora v případě zániku sdružení bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje představenstvo.

12.4

Kladný likvidační zůstatek se převede na Gymnázium v Olomouci-Hejčíně, popřípadě na jeho právního nástupce. Zanikne-li Gymnázium v Olomouci-Hejčíně bez právního nástupce před rozpuštěním sdružení, bude likvidační zůstatek převeden na jinou organizaci s obdobným účelem jako má sdružení.

 

Článek 13

Závěrečná ustanovení

 

13.1

Sdružení má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.

13.2

Dojde-li mezi členy sdružení ke sporu o výklad těchto stanov je k jejich výkladu oprávněno představenstvo.

13.3

Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou a registrováno dne 19.03.2004 MV ČR

13.4 Poslední změna stanov a jejich úplné znění bylo schváleno valnou hromadou dne xx.zz.2008, bude předloženo MV ČR na vědomí.

 

 

 

 

V Olomouci, dne xx.zz.2008